Wyniki oceny wniosków o przyznanie stypendium

Poniżej publikujemy listy osób zakwalifikowanych do otrzymania stypendium oraz listę rezerwową. Kolor żółty na listach oznacza osoby zakwalifikowane, kolor jasnozłoty osoby z listy rezerwowej: Zbiorcza lista osób zakwalifikowanych Zbiorcza lista rezerwowa Listy osób...

DA.2210.01.20

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na najem lokalu użytkowego znajdującego się w piwnicy  budynku E Zamku Piastowskiego w Legnicy o pow. 86,82 m², przeznaczonego na pomieszczenie magazynowe Ogłoszenie o przetargu ustnym na najem z dn. 10 grudnia...

DA.340.141.20

Przetarg nieograniczony na realizację usług społecznych Główny kod CPV: 79.71.00.00-4 – Usługi ochroniarskie Zadanie pn.: Usługa ochrony osób i mienia obiektów Zamku Piastowskiego w Legnicy, plac Zamkowy 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 9 grudnia...
Powiększ tekst
Wysoki kontrast