Kto może złożyć wniosek:

 Uczniowie / słuchacze szkół publicznych:

 • branżowej szkoły I stopnia – uczeń co najmniej II klasy
 • branżowej szkoły II stopnia
 • technikum – uczeń co najmniej II klasy
 • szkoły policealnej dla młodzieży – słuchacz co najmniej II semestru

Średnia ocen:

 • z 3 wybranych przedmiotów zawodowych nie niższa niż 4,00 – w przypadku szkół branżowych I stopnia, szkół branżowych II stopnia
 • z 3 wybranych przedmiotów zawodowych nie niższa niż 4,33 – w przypadku techników /szkół policealnych dla młodzieży

Kryteria dodatkowe:

 • finalista turnieju lub olimpiady

lub

 • średnia ocen ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych na poziomie nie niższym niż 4,20 – w przypadku szkół branżowych I II stopnia; 4,40 – w przypadku techników 4 i 5 letnich/szkół policealnych dla młodzieży.

(w przypadku uczniów szkoły II stopnia brane jest pod uwagę świadectwo ukończenie szkoły I stopnia)

 Warunki udziału w Programie:

 • uczeń / słuchacz jest zobowiązany do opracowania Planu Rozwoju Ucznia,
 • uczeń słuchacz nie może pobierać innego stypendium na cele edukacyjne finansowanego lub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
 • wnioskodawca musi być w czasie składania wniosku oraz pobierania stypendium uczniem / słuchaczem w/w szkół publicznych, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego mające siedzibę na terenie Województwa Dolnośląskiego
 • stypendysta jest zobowiązany do udziału w Warsztatach dla stypendystów, prowadzonych przez Politechnikę Wrocławską

Kwota stypendium: 4500 zł na rok szkolny (450 zł miesięcznie), wypłacana w III ratach

Stypendystą można być tylko raz w ramach całego Projektu.

Nabór wniosków trwa od 1 do 30 września 2020

Wnioski należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Spraw Społecznych
Wydział Edukacji
Walońska 3-5
50-413 Wrocław

Dokumenty można pobrać w zakładce „Do pobrania”

Program realizowany jest w ramach projektu:

Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych– finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa – 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – nabór horyzontalny).

Nr projektu:  RPDS.10.04.01-02-0001/20

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Politechniką Wrocławską.

Wartość projektu ogółem: 9 900 000 zł

Finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny (85%) 8 415 000 , Budżet Państwa (10%) 990 000 zł oraz Budżet Województwa Dolnośląskiego (5%) 495 000 zł

Liczba uczestników: 1800 / 600 na rok szkolny

Czas trwania projektu to trzy lata szkolne:

2020/2021

2021/2022

2022/2023

Przykładowe tematy Warsztatów, prowadzonych przez Politechnikę Wrocławską:

 • Wykorzystanie zaawansowanych funkcjonalności aplikacji Google (Google Drive, Google Docs, Google Calendar, Google scripts itp.) w aktywności społecznej i pracy zawodowej
 • Wykorzystanie portali społecznościowych, komunikatorów w kontekście cyber-bezpieczeństwa oraz przeciwdziałaniu mowy nienawiści
 • Zastosowanie narzędzi PREZI oraz innych narzędzi opensource do tworzenia prezentacji, jako alternatywa dla klasycznej prezentacji multimedialnej
 • Zastosowanie narzędzi do przechowywania danych w chmurze oraz platformy wymiany danych Slack, Trello
 • Wykresy Gantt’a – com, Doodle i inne