Zapytanie ofertowe na realizację usługi poradnictwa psychologicznego (kod CPV 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie 39 czterogodzinnych warsztatów specjalistycznego poradnictwa psychologicznego z zakresu zapobiegania uzależnieniom (w tym m.in. od środków psychoaktywnych, Internetu, cyberprzemocy, itp.) wychowankom i absolwentom 12 specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu Dolnego Śląska, udzielanej w ramach projektu pn.: „Zintegrowani”, realizowanego ze środków EFS RPO WD 2014-2020
Zapytanie ofertowe z dn. 2 lipca 2018 r.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast