Rzeczpospolita Polska

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja
Numer i nazwa Działania: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Numer i nazwa Poddziałania: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne
Nazwa i numer priorytetu inwestycyjnego: Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami
Instytucja organizująca nabór: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, IZ RPDS
Numer naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-378/19
Rodzaj projektu: Pozakonkursowy
Tytuł projektu: Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

 

Projekt pn. „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych” realizowany będzie w latach szkolnych 2020/2021, 2021/2022 i 2022/2023 przez Województwo Dolnośląskie w partnerstwie z Politechniką Wrocławską. Projekt ma na celu objęcie wsparciem stypendialnym 1800 szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczennic i uczniów/słuchaczek i słuchaczy publicznych szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla młodzieży, prowadzonych przez dolnośląskie jednostki samorządu terytorialnego. W każdym roku szkolnym planuje się objąć wsparciem 600 osób. Stypendysta/ka otrzyma wsparcie stypendialne w łącznej kwocie 4 500,00 zł brutto (450,00 zł/miesiąc) na okres jednego roku szkolnego. Przewidywany budżet projektu wynosi 9 900 000,00 zł, w tym: płatności w ramach środków europejskich 8 415 000,00 zł, budżet państwa 990 000,00 zł (środki zabezpiecza Departament Funduszy Europejskich, Wydział Zarządzania RPO), wkład własny w wysokości 5% wniesie Województwo Dolnośląskie, wartość wkładu własnego wynosi 495 000,00 zł. Na zakończenie okresu stypendialnego stypendysta zobowiązany będzie do przedłożenia sprawozdania z realizacji ścieżki własnego rozwoju, zaplanowanej w okresie objętym pobieraniem stypendium, i osiągniętych celów. Stypendystki/ści wezmą również udział w warsztatach zorganizowanych przez Politechnikę Wrocławską. Dokumentem, który otrzymają uczestnicy warsztatów na ich zakończenie, będzie Świadectwo ukończenia specjalistycznego szkolenia przygotowane i sygnowane przez Politechnikę Wrocławską.

Cel projektu:
Wsparcie ukierunkowane będzie na rozwijanie i realizację aktywności uczennic i uczniów/słuchaczek i słuchaczy związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych na rynku pracy, wsparcie nauki w zakresie przedmiotów zawodowych oraz postaw kreatywności i przedsiębiorczości. Projekt zakłada zwiększenie atrakcyjności i popularyzację wśród młodzieży kształcenia zawodowego oferowanego w szczególności przez dolnośląskie szkoły zawodowe. Wykształcone i aktywne społeczeństwo jest ważnym zasobem Dolnego Śląska, jego wewnętrzną siłą i bazą do budowana nowoczesnej gospodarki. Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczennic i uczniów kształcenia zawodowego poprzez poprawę efektywności kształcenia, podniesienie kluczowych kompetencji, postaw i umiejętności na rynku pracy. Cel ten osiągnięty zostanie poprzez zaplanowane w projekcie formy wsparcia, których efektem ma być lepsze przygotowanie do wykonywania pracy w wyuczonym w szkole zawodzie i aktywnego funkcjonowania na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy.

Kto może skorzystać z pomocy?
O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby, które spełnią warunki określone w Regulaminie przyznawania i przekazywania wsparcia stypendialnego. Kryteriami uprawniającymi do ubiegania się o przyznanie stypendium będą:
– posiadanie w chwili ubiegania się o stypendium oraz w okresie jego pobierania statusu ucznia/słuchacza publicznej szkoły ponadpodstawowej lub ponadgimnazjalnej dla młodzieży, prowadzonej przez jst, prowadzącej kształcenie zawodowe;
– uzyskanie na świadectwie za ostatni rok szkolny (semestr) średniej ocen ze wszystkich przedmiotów zawodowych na poziomie co najmniej 4,0.
Dodatkowe preferencje otrzymają finaliści i laureaci olimpiad zawodowych szczebla co najmniej wojewódzkiego oraz finaliści i laureaci konkursów zawodowych o zasięgu co najmniej regionalnym. O stypendium będą mieli prawo ubiegać się uczennice i uczniowie, które/rzy ukończyły/li pierwszą klasę branżowej szkoły I stopnia lub technikum, słuchaczki/e szkoły policealnej, które/rzy ukończyły/li I semestr (w przypadku szkoły jednorocznej) lub drugi semestr (w przypadku szkoły wielosemestralnej) oraz uczennice i uczniowie szkoły branżowej II stopnia.

Stypendystki/ści będą rekrutowani z następujących subregionów:

1. Subregion Wrocławski wraz z Miastem Wrocław,
Powiat milicki
Powiat oleśnicki
Powiat oławski
Powiat strzeliński
Powiat średzki
Powiat trzebnicki
Powiat wołowski
Powiat wrocławski
Powiat m. Wrocław

2. Subregion Jeleniogórski
Powiat bolesławiecki
Powiat jaworski
Powiat jeleniogórski
Powiat kamiennogórski
Powiat lubański
Powiat lwówecki
Powiat zgorzelecki
Powiat złotoryjski
Powiat m. Jelenia Góra

3. Subregion Wałbrzyski
Powiat dzierżoniowski
Powiat kłodzki
Powiat świdnicki
Powiat wałbrzyski
Powiat ząbkowicki
Powiat m. Wałbrzych

4. Subregion Legnicko-Głogowski
Powiat głogowski
Powiat górowski
Powiat legnicki
Powiat lubiński
Powiat polkowicki
Powiat m. Legnica

Powiększ tekst
Wysoki kontrast