Rzeczpospolita Polska

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja
Numer i nazwa Działania: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Numer i nazwa Poddziałania: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne
Nazwa i numer priorytetu inwestycyjnego: Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami
Instytucja organizująca nabór: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, IZ RPDS
Numer naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-378/19
Rodzaj projektu: Pozakonkursowy
Tytuł projektu: Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

 

W związku z podjęciem Uchwały Nr 2059/VI/20 przez Zarząd Województwa Dolnośląskiego w dniu 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru projektu w trybie pozakonkursowym do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Departament Spraw Społecznych wystąpił do ZWD o wyrażenie zgody na utworzenia Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

Zgodnie z zapisami zawartego w dniu 2 stycznia 2020 r. Listu Intencyjnego w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych”, podpisanego przez Województwo Dolnośląskie i Partnera – Politechnikę Wrocławską, Strony Porozumienia zgodnie potwierdziły wyrażoną wolę współpracy przy realizacji ww. projektu, dla którego został złożony wniosek o dofinansowanie w trybie naboru pozakonkursowego nr RPDS.10.04.01-IZ.00-02-378/19, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa – 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – nabór horyzontalny).

Realizacja projektu zgodna jest ze Strategią Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 i wpisuje się w cel strategiczny 3: Wzmocnienie regionalnego kapitału ludzkiego i społecznego, cel operacyjny 3.4: Poprawa efektywności kształcenia, przedsięwzięcie strategiczne 3.4.2: Działania na rzecz podniesienia jakości oraz atrakcyjności szkolnictwa zawodowego. 

Przyjęcie Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych (Uchwała nr 2181/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 czerwca 2020 r.) dało podstawę do określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych.

W celu określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy stypendialnej na rok szkolny 2021/22, formy i zakresu tej pomocy oraz tryb postępowania w tych sprawach przyjęto Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej w roku szkolnym 2021/2022 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych (Uchwała nr XXXVI/687/21 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 24 czerwca 2021 r.).

Program realizowany jest w ramach projektu pn.:

Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych– finansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa – 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – nabór horyzontalny).

Nr projektu:  RPDS.10.04.01-02-0001/20

Projekt realizowany jest przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego w latach szkolnych 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 przy udziale Politechniki Wrocławskiej oraz 2 oświatowych jednostek organizacyjnych – realizatorów zadań w projekcie, dla których Samorząd Województwa Dolnośląskiego jest organem prowadzącym, tj. z Dolnośląskim Centrum Kształcenia Ustawicznego  i Językowego Kadr w Legnicy oraz Dolnośląskim Zespołem Szkół Medyczno-Sportowych w Świdnicy.

Celem pomocy stypendialnej jest:

1) zwiększenie atrakcyjności i popularyzacja wśród młodzieży kształcenia zawodowego oferowanego przez dolnośląskie szkoły zawodowe;

2) rozwijanie aktywności uczniów/słuchaczy związanych z kształtowaniem kompetencji kluczowych na rynku pracy, pobudzenie kreatywnego myślenia przy jednoczesnym zgłębianiu wiedzy oraz mobilizacji do dalszej pracy nad indywidualnym rozwojem;

3)  zwiększenie aspiracji edukacyjnych i aktywności młodzieży kształcenia zawodowego.

Wartość projektu ogółem: 9 900 000,00 zł

Finansowanie:

Europejski Fundusz Społeczny – 8 415 000 zł,

Budżet Państwa – 990 000 zł

Budżet Województwa Dolnośląskiego – 495 000 zł

Liczba uczestników: 1 800 / 600 na rok szkolny

Okres realizacji projektu: 2020-2023

Projekt zakłada dwie formy wsparcia dla uczniów szkół zawodowych:

Zadanie 1. Wypłata stypendiów dla uczniów

Kwota stypendium: 4 500,00 zł na rok szkolny (450,00 zł miesięcznie), wypłacana w III ratach.

Zadanie 2. Warsztaty dla stypendystów

W ramach projektu Politechnika Wrocławska realizuje zadanie pn. „Warsztaty dla stypendystów”. W dedykowanych tematyczne zajęciach biorą udział 10-osobowe grupy uzdolnionych uczniów. Tematyka warsztatów obejmie szeroki zakres wiedzy z obszaru nowoczesnych technik i technologii, z wykorzystaniem zaawansowanych funkcjonalności aplikacji Google w aktywności społecznej i pracy zawodowej, portali społecznościowych, komunikatorów w kontekście cyberbezpieczeństwa, narzędzi do przechowywania danych w chmurze oraz platformy wymiany danych.

Tematy warsztatów są dostosowane do grupy docelowej.

Przebieg warsztatów:

  1. Test kompetencyjny wejściowy na początku zajęć,
  2. Część teoretyczna wprowadzająca w tematykę warsztatów,
  3. Cześć praktyczna realizowana zespołowo przez uczestników warsztatów,
  4. Test kompetencyjny wyjściowy, którego celem jest zbadanie stopnia podniesienia wiedzy uczestników warsztatów w zakresie tematycznym objętym zajęciami.

 Zajęcia realizowane będą w dniach roboczych od grudnia do czerwca roku szkolnego 2021/2022.

Warsztaty realizowane są w ciągu 6 godzin lekcyjnych. Grupy na zajęcia dobierane są wg kryteriów: profil kształcenia, klasa.

Stypendysta jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach pn. „Warsztaty dla stypendystów”, organizowanych przez Politechnikę Wrocławską.

Stypendysta jest zobowiązany do przedłożenia sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Ucznia.

Stypendystki/ści będą rekrutowani z następujących subregionów:

1. Subregion Wrocławski wraz z Miastem Wrocław,
Powiat milicki
Powiat oleśnicki
Powiat oławski
Powiat strzeliński
Powiat średzki
Powiat trzebnicki
Powiat wołowski
Powiat wrocławski
Powiat m. Wrocław

2. Subregion Jeleniogórski
Powiat bolesławiecki
Powiat jaworski
Powiat jeleniogórski
Powiat kamiennogórski
Powiat lubański
Powiat lwówecki
Powiat zgorzelecki
Powiat złotoryjski
Powiat m. Jelenia Góra

3. Subregion Wałbrzyski
Powiat dzierżoniowski
Powiat kłodzki
Powiat świdnicki
Powiat wałbrzyski
Powiat ząbkowicki
Powiat m. Wałbrzych

4. Subregion Legnicko-Głogowski
Powiat głogowski
Powiat górowski
Powiat legnicki
Powiat lubiński
Powiat polkowicki
Powiat m. Legnica