Rzeczpospolita Polska

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: 10 Edukacja
Numer i nazwa Działania: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Numer i nazwa Poddziałania: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne
Nazwa i numer priorytetu inwestycyjnego: Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami
Instytucja organizująca nabór: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, IZ RPDS
Numer naboru: RPDS.10.04.01-IZ.00-02-378/19
Rodzaj projektu: Pozakonkursowy
Tytuł projektu: Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych

 

Informacja o projekcie

Program realizowany był w ramach projektu pn.:

„Dolnośląski Program Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych” – finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 (Oś Priorytetowa – 10 Edukacja, Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Poddziałanie 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – nabór horyzontalny).

Nr projektu:  RPDS.10.04.01-02-0001/20

Wartość projektu ogółem: 9 900 000,00 zł

Finansowanie: Europejski Fundusz Społeczny (85%) 8 415 000,00 , Budżet Państwa (10%) 990 000,00 zł oraz Budżet Województwa Dolnośląskiego (5%) 495 000,00 zł

Liczba uczestników projektu: 1877

Czas trwania projektu to trzy lata szkolne:

2020/2021 ( 602 uczestników )

2021/2022 ( 629 uczestników )

2022/2023 ( 646 uczestników )

W celu określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy stypendialnej, formy i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w ww. sprawach przyjęto Regulamin przyznawania pomocy stypendialnej w roku szkolnym 2022/2023 w ramach Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych (Uchwała nr XLVII/927/22 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 lipca 2022 r.).

Projekt zakłada dwie formy wsparcia dla uczniów, tj.

  1. wypłatę stypendiów dla uczniów;
  2. udział w zajęciach pn. warsztaty dla stypendystów.

Wsparciem obejmuje się uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce, uczących się w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe dla młodzieży na terenie województwa dolnośląskiego. Stypendysta otrzymuje pomoc stypendialną w łącznej kwocie 4 500,00 zł (450,00 zł/m-c), na okres jednego roku szkolnego (10 m-cy nauki).

Stypendysta jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach podnoszących kompetencje kluczowe pn. „Warsztaty dla stypendystów”, organizowanych w trybie zdalnym przez Politechnikę Wrocławską.