Przetarg nieograniczony na realizację usług edukacyjnych i szkoleniowych
(kod CPV 80000000-4)
Zadanie pn.: Przeprowadzenie 83 ośmiogodzinnych praktycznych zajęć wzmacniających postawy obywatelskie z zakresu umiejętności udzielania pierwszej pomocy w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia oraz z zakresu umiejętności zapobiegania sytuacjom ryzykownym wynikającym z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w życiu codziennym i wykonywaniu czynności zawodowych, w siedzibie zakładu pracy lub centrum kształcenia praktycznego lub warsztatu kształcenia zawodowego z siedmiu branż: usługowej, gastronomicznej, rolniczo-ogrodniczej, budowlanej, mechanicznej, elektrycznej i samochodowej, zlokalizowanego na terenie miasta Wrocławia, dla 498 wychowanków i absolwentów specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych z terenu województwa dolnośląskiego w wieku powyżej 12 roku życia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 5 marca 2020 r.

Załącznik nr 1 do SIWZ (*.doc)

Załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy

Informacja o ofertach z dn. 13 marca 2020 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dn. 17 marca 2020 r.

Powiększ tekst
Wysoki kontrast