Przeprowadzenie 40 ośmiogodzinnych praktycznych zajęć z zakresu prowadzenia własnej gospodarki oszczędnościowo-kredytowej połączonych z wizytą w banku, zlokalizowanym na terenie Miasta Wrocławia, dla 240 wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego

Główny kod CPV: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe

  1. Zaproszenie do składania ofert dostępne na stronie www.platformazakupowa.pl  pod numerem ID 528390 [przejdź]
  2. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – usługi społeczne
  3. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.
  4. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie pisemnej opatrzone podpisem.

Do pobrania:

Ogłoszenie nr 2021-30134-76474 w Bazie Konkurencyjności
DG.340.95.21 Zaproszenie do składania ofert
DG.340.95.21 Formularz oferty (wersja edytowalna)
DG.340.95.21 Załączniki 1 – 4 (wersja edytowalna)
DG.340.95.21 Projekt umowy
DG.340.95.21 protokół z postępowania – unieważnienie