Projekt pn. „Dostępny samorząd – granty” jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2014-2020, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne. Jest on realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem projektu jest poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami, poprzez wsparcie JST w spełnieniu wymogów dostępności określonych w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r., poz. 1062).
W ramach projektu przyznano Województwu Dolnośląskiemu grant na realizację przedsięwzięcia pn. „Zwiększenie dostępności budynku jednostki organizacyjnej zwiększające bezpieczeństwo osób ze szczególnymi potrzebami poprzez wykonanie instalacji p.poż. systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania wraz z montażem klap dymowych w klatce schodowej – skrzydło C” w wysokości 250 000,00 zł (całkowita wartość przedsięwzięcia: 356 064,53 zł).