Postępowanie podstawowe Przebudowa Zamku Piastowskiego – remont pomieszczeń biurowych sala 119″

Kody CPV:

45262690-4 Remont starych budynków
45111100-9 Roboty wyburzeniowe, demontażowe i rozbiórkowe
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe
45310000-3 Roboty w zakresie inst. elekt. wewnętrznych
45315700-5 Tablice rozdzielcze
45262500-6 Roboty murarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

  1. Tryb zamówienia – tryb podstawowy; Kategoria – roboty budowlane
  2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1) uPzp.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.
Informacja o wykonawcach których oferty zostały otwarte i o cenach ofert
https://platformazakupowa.pl/transakcja/669442
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00369008/01 z dnia 28.09.2022
DA.340.90.22 Specyfikacja warunków zamówienia
DA. 340.90.22 Dokumentacja techniczna
DA.340.90.22 Załączniki 1-7 do SWZ