Znak sprawy: DG.111.01.18
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, plac Zamkowy 1, 59- 220 Legnica

ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy:
referenta ds. finansowych
(nazwa stanowiska pracy)

O ww. stanowisko ubiegać może się osoba, która:

1. posiada obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub jest obywatelem innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych, przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia oraz posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,
2. posiada minimum średnie wykształcenie,
3. posiada minimum 3-letni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego lub minimum 2-letni staż pracy w przypadku wykształcenia wyższego,
4. posiada bardzo dobrą znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości,
5. posiada bardzo dobrą znajomość programów Optivum Księgowość, MSWord, MSExcel, Płatnik,
6. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
7. nie była prawomocnie skazana.

Zakres zadań przewidzianych dla ww. stanowiska obejmuje m.in.:
1. prowadzenie obsługi kasowej,
2. prowadzenie ewidencji i rozliczanie należności,
3. wystawianie faktur VAT, prowadzenie ewidencji faktur sprzedaży, sporządzanie JPK,
4. sporządzanie list płac pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5. obsługa systemu bankowości elektronicznej,
6. obsługa finansowo-księgowa projektu finansowanego ze środków EFS,
7. archiwizowanie dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
Wymiar czasu pracy – 1 etat,
Praca w pozycji siedzącej, przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Wymagane dokumenty:
1. list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem, zawierający aktualny numer telefonu kandydata,
2. kwestionariusz osobowy,
3. kopie dokumentów potwierdzających:
– wymagane wykształcenie,
– wymagany staż pracy,
4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem;
6. oświadczenie o niekaralności – w przypadku zatrudnienia zaświadczenie z KRK.
Dokumenty należy składać w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy , plac Zamkowy 1, w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko referenta ds. finansowych” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r. do godz. 12.00. Osoby zakwalifikowane do następnego etapu zostaną poinformowane telefonicznie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.
Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.centrumzamek.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie jednostki.