Znak sprawy: DG.111.01.23
Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, plac Zamkowy 1, 59- 220 Legnica

ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy:
referent/ka ds. finansowych
(nazwa stanowiska pracy)

Planowana data zatrudnienia 1 czerwca 2023 r.

O ww. stanowisko ubiegać może się osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub jest obywatelem innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych, przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia oraz posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,
 2. posiada wykształcenie co najmniej ekonomiczne średnie,
 3. posiada co najmniej trzyletni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na ww. stanowisku ,
 4. posiada bardzo dobrą znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości,
 5. posiada bardzo dobrą znajomość programów Optivum Księgowość, MSWord, MSExcel, Płatnik,
 6. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
 7. nie była prawomocnie skazana.

Wymagania dodatkowe:

 1. dyspozycyjność, dobra organizacja pracy,
 2. komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, rzetelność.

Zakres zadań przewidzianych dla ww. stanowiska obejmuje m.in.:

 1. Obsługa płacowa pracowników: naliczanie wynagrodzeń nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami;
 2. Naliczanie zasiłków, ekwiwalentów i innych należności wynikających z umowy o pracę;
 3. Kompleksowa obsługa płacowa umów cywilno-prawnych;
 4. Prowadzenie rozliczeń z ZUS, w tym zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników, zleceniobiorców;
 5. Prowadzenie rozliczeń z Urzędem Skarbowym, w tym sporządzanie rocznych rozliczeń pracowników i zleceniobiorców;
 6. Prowadzenie spraw związanych z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) w dziale księgowości;
 7. Sporządzanie zaświadczeń i zestawień związanych z płacami;
 8. Sporządzanie sprawozdań statystycznych i budżetowych oraz planów wynagrodzeń;
 9. Wprowadzanie danych do SIO z ramienia działu księgowości;
 10. Wystawianie faktur sprzedaży związanych z udostępnianiem miejsc noclegowych;
 11. Wystawianie faktur sprzedaży związanych z organizacją form pozaszkolnych;
 12. Wystawianie not księgowych dla jednostek i firm w związku z udostępnianiem pomieszczeń zgodnie z obowiązującym regulaminem udostępniania pomieszczeń;
 13. Ewidencja sprzedaży, ewidencja zakupu związanych ze sprzedażą opodatkowaną, zwolnioną w zakresie podatku VAT, dokonywanie rozliczeń deklaracji Vat-7 zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług raz terminowe sporządzanie rozliczeń z UMWD;
 14. Systematyczne uzgadnianie sald w celu terminowego ściągania należności, dochodzenia roszczeń spornych, spłat zobowiązań oraz naliczanie odsetek ustawowych;
 15. Okresowe ustalanie, sprawdzanie i rozliczanie w drodze inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
 16. Współpraca z działem kadr;
 17. Przygotowywanie dokumentów działu księgowości do archiwizacji zgodnie z instrukcją archiwizacji.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Wymiar czasu pracy – 1 etat

Opis warunków pracy – praca w pozycji siedzącej, przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Ponadto oferujemy:

– dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
– dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
(powyżej 5 lat),
– nagroda jubileuszowa,
– dofinansowanie do wypoczynku,
– świadczenia okolicznościowe,
– możliwość skorzystania na preferencyjnych warunkach z grupowego ubezpieczenia na życie,
– dofinansowanie do karty Medicover Sport,
– dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
– parking oraz stojaki na rowery na terenie jednostki,
– zgrany i sympatyczny zespół.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem, zawierający aktualny numer telefonu kandydata,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. kopie dokumentów potwierdzających:
  – wymagane wykształcenie,
  – wymagany staż pracy,
 4. klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy poświadczoną własnoręcznym podpisem klauzula do pobrania
 5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie o niekaralności – w przypadku zatrudnienia zaświadczenie z KRK.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, plac Zamkowy 1, w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko urzędnicze: referent/ka ds. finansowych” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 maja 2023 r. do godz. 10.00.

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.centrumzamek.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie jednostki.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu kwietniu 2023 r. wynosi poniżej 6%