Przeprowadzenie warsztatów terapeutycznych realizowanych w formie zajęć hipoterapeutycznych w siedzibach stadnin koni, ranch, hodowli koni lub gospodarstw agroturystycznych dla  wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego

Główny kod CPV: 85121270-6 Usługi poradnictwa psychospołecznego

  1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – usługi
  2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie pisemnej opatrzone podpisem.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 711495
Ogłoszenie nr 141020 w Bazie Konkurencyjności

DG.340.01.23 Zaproszenie do składania ofert
DG.340.01.23 Formularz ofertowy
DG.340.01.23 Załączniki 1 – 4
DG.340.01.23 Załącznik 5 – projekt umowy
DG.340.01.23 Załącznik 6 – Warunki zmian umowy
DG.340.01.23 Wyjaśnienie treści SWZ
DG.340.01.23 Informacja o ofertach
DG.340.01.23 Protokół oceny ofert z informacją o wyborze oferty