Część 1 zamówienia: udzielenie wsparcia wychowankom młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego, prowadzonych przez Partnerów projektu, poprzez organizację oraz przeprowadzenie 3 warsztatów terapeutycznych terapii przez dramę oraz jednej prezentacji wyników pracy uczestników w siedzibie Teatru Polskiego we Wrocławiu;

Część 2 zamówienia: udzielenie wsparcia wychowankom młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego, prowadzonych przez Partnerów projektu, poprzez organizację oraz przeprowadzenie 4 warsztatów terapeutycznych terapii przez dramę oraz jednej prezentacji wyników pracy uczestników w siedzibie Teatru im. Heleny Modrzejewskiej w Legnicy

Główny kod CPV: 85121270-6 Usługi poradnictwa psychospołecznego

  1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – usługi
  2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie pisemnej opatrzone podpisem.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 729433
Ogłoszenie nr 146947 w Bazie Konkurencyjności

DG.340.09.23 Zaproszenie do składania ofert
DG.340.09.23 Formularz oferty część 1
DG.340.09.23 Formularz oferty część 2
DG.340.09.23 Załączniki 1 – 4
DG.340.09.23 Projekt umowy część 1
DG.340.09.23 Projekt umowy część 2
DG.340.09.23 Warunki zmian umowy
DG.340.09.23 Informacja z otwarcia ofert
DG.340.09.23 Protokół oceny ofert