Zakup i dostawa urządzenia wielofunkcyjnego

Główny kod CPV: 30121430-6 – cyfrowe urządzenia powielające

  1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – dostawy
  2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 899304

DG.340.11.24 Specyfikacja Warunków Zamówienia
DG.340.11.24 Rozdz. 1 SWZ załączniki 1 – 4 do IDW
DG.340.11.24 Rozdz. 1 SWZ załącznik 5 do IDW – OPZ
DG.340.11.24 Rozdz. 2 SWZ projekt umowy
DG.340.11.24 Rozdz. 3 SWZ formularz oferty
DG.340.11.24 Informacja z otwarcia ofert
DG.340.11.24 Unieważnienie postępowania