Dostawa zestawów szkoleniowych dla uczestników projektu „Dobry Początek”, realizowanego ze środków EFS RPO WD 2014-2020

Kody CPV:
30197620-8 Papier do pisania
30199500-5 Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne wyroby
30237230-0 Pamięci
30192121-5 Długopisy kulkowe
30141100-0 Kalkulatory kieszonkowe
30192125-3 Pisaki
18936000-9 Torby włókiennicze
22815000-6 Notesy

  1. Zaproszenie do składania ofert dostępne na stronie www.platformazakupowa.pl  pod numerem ID 589188 [przejdź]
  2. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe;
  3. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.
  4. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie pisemnej opatrzone podpisem.

Do pobrania:

DG.340.14.22 Zaproszenie do składania ofert
DG.340.14.22 Formularz oferty
DG.340.14.22 Projekt umowy
DG.340.14.22 Załączniki 1 – 2
DG.340.14.22 Rozstrzygnięcie postępowania