Przeprowadzenie treningu kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu umiejętności koncentracji uwagi dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego

Główny kod CPV: 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

  1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – usługi
  2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie pisemnej opatrzone podpisem.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 733571
Ogłoszenie nr 148258 w Bazie Konkurencyjności

DG.340.14.23 Zaproszenie do składania ofert
DG.340.14.23 Formularz oferty
DG.340.14.23 Załączniki 1 – 4
DG.340.14.23 Projekt umowy
DG.340.14.23 Warunki zmian umowy
DG.340.14.23 Wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert
DG.340.14.23 Informacja z otwarcia ofert
DG.340.14.23 Protokół oceny ofert