„Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy” (zadanie budżetowe: „Modernizacja Zamku Piastowskiego”) – Skrzydło D Parter

Kody CPV:

45262690-4 – Remont starych budynków
45111000-8 – Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45320000-6 – Roboty izolacyjne
45450000-6 – Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45310000-3 – Roboty instalacyjne elektryczne
45442100-8 – Roboty malarskie
45262500-6 – Roboty murarskie i murowe
45430000-0 – Pokrywanie podłóg i ścian
45312100-8 – Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45422100-2 – Stolarka drewniana
45262300-4 – Betonowanie
45315700-5 – Instalowanie stacji rozdzielczych
45332300-6 – Roboty instalacyjne kanalizacyjne

  1. Tryb zamówienia – tryb podstawowy; Kategoria – roboty budowlane
  2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1) uPzp.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Postępowanie: „Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy” (zadanie budżetowe: „Modernizacja Zamku Piastowskiego” – Skrzydło D Parter – Platforma Zakupowa

Informacja dotycząca  przedłużenia terminu składania ofert

DA.340.15.22 Załączniki nr 1 – 7 do IDW
DA.340.15.22 Rozdział 4 Dokumentacja techniczna
swz DA.340.15.22
DA.340.15.22 formularz_oferty – skrzydło D
ogłoszenie nr 2022 BZP 00199753 z dnia 2022-06-08
DA.340.15.22 Wyjaśnienie treści SWZ
DA.340.15.22 Unieważnienie postępowania