Przeprowadzenie zajęć sportowych o charakterze terapeutycznym dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego

Główny kod CPV: CPV 92600000-7 – Usługi sportowe

  1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – usługi
  2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie pisemnej opatrzone podpisem.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 711091
Ogłoszenie nr 140871 w Bazie Konkurencyjności

DG.340.151.22 Zaproszenie do składania ofert
DG.340.151.22 Formularz ofertowy
DG.340.151.22 Załączniki 1 – 4
DG.340.151.22 Załącznik 5 Projekt umowy
DG.340.151.22 Załącznik 6 Warunki zmian umowy
DG.340.151.22 Wyjaśnienie treści SWZ
DG.340.151.22 Przedłużenie terminu składania ofert
DG.340.151.22 Informacja z otwarcia ofert
DG.340.151.22 Protokół oceny ofert