„Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy” (zadanie budżetowe: „Modernizacja Zamku Piastowskiego w Legnicy”) – etap 2 (parter Skrzydło C)

Kody CPV:
45262690-4 Remont starych budynków
45111100-9 Roboty wyburzeniowe, demontażowe i rozbiórkowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty w zakresie inst. elekt. wewnętrznych
45315700-5 Tablice rozdzielcze
45442100-8 Roboty malarskie

  1. Tryb zamówienia – tryb z wolnej ręki; Kategoria – roboty budowlane
  2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1) uPzp.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Informacja o wyniku postępowania DA.340.39.22
Ogłoszenie nr 2022/BZP 00251317/01 z dnia 2022-07-12
DA.340.39.22 Zaproszenie do negocjacji
DA.340.39.22 Opis przedmiotu zamówienia
DA.340.39.22 Formularz oferty
DA.340.39.22 Projekt umowy
DA.340.39.22 Załączniki
DA.340.39.22 Dokumentacja techniczna