Zakup i dostawa podręczników do nauki języka polskiego na poziomie A1 na potrzeby prowadzenia zajęć języka polskiego dla obywateli Ukrainy

Kod CPV: Podręczniki szkolne 22111000-1

  1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – dostawy
  2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 772405
Ogłoszenie nr 154933 w Bazie Konkurencyjności

DG.340.54.23 Zaproszenie do składania ofert
DG.340.54.23 Formularz oferty
DG.340.54.23 Załączniki 1 – 4
DG.340.54.23 Projekt umowy
DG.340.54.23 Warunki zmian umowy
DG.340.54.23 Wyjaśnienie treści Zaproszenia do składania ofert
DG.340.54.23 Informacja z otwarcia ofert
DG.340.54.23 Protokół oceny ofert