Wykonanie i dostawa instrukcji planu ewakuacyjnego Zamku Piastowskiego dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach grantu przyznanego w projekcie „Dostępny samorząd –granty”

Kod CPV: 22470000-5 – Instrukcje

  1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – usługi
  2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 772412

DA.340.63.23 Zaproszenie do składania ofert
DA.340.63.23 Formularz oferty
DA.340.63.23 Załączniki 1 – 3
DA.340.63.23 Projekt umowy
DA.340.63.23 Dokumentacja skrzydło A i B
DA.340.63.23 Dokumentacja skrzydło C
DA.340.63.23 Dokumentacja skrzydło D
DA.340.63.23 Dokumentacja skrzydło E
DA.340.63.23 Informacja z otwarcia
DA.340.63.23 Unieważnienie postępowania