Zakup i dostawa sprzętu komputerowego dla potrzeb dydaktycznych

Kody CPV:
30213100-6 – komputery przenośne
30237410-6 – myszka komputerowa
30121430-6 – cyfrowe urządzenia powielające
30231320-6 – monitory dotykowe
48700000-5 – pakiety oprogramowania użytkowego

  1. Tryb zamówienia – podstawowy; Kategoria – dostawy
  2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 823186
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00412574/01 z dnia 2023-09-25

DG.340.99.23 Rozdział 1 SWZ Instrukcja dla Wykonawców
DG.340.99.23 Rozdział 1 SWZ Załączniki 1-7 do IDW
DG.340.99.23 Rozdział 1 SWZ Załącznik 8 do IDW – Opis Przedmiotu Zamówienia
DG.340.99.23 Rozdział 2 SWZ Projekt umowy
DG.340.99.23 Rozdział 3a SWZ Formularz oferty cz. 1
DG.340.99.23 Rozdział 3b SWZ Formularz oferty cz. 2
DG.340.99.23 Rozdział 3c SWZ Formularz oferty cz. 3
DG.340.99.23 Rozdział 3d SWZ Formularz oferty cz. 4
DG.340.99.23 Informacja o Wykonawcach i cenach ofert
DG.340.99.23 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty