Rzeczpospolita Polska

Курс польської мови був безкоштовним для всіх громадян України, які прибули до Польщі з 24 лютого. Один модуль курсу тривав 60 годин. Заняття проходили в окремих містах Нижньої Сілезії. Організацію курсів фінансували Європейський соціальний фонд та воєводське самоврядування. Проект «Курс польської мови для громадян України» був співфінансований Європейським Соціальним Фондом у рамках Регіональної Операційної Програми для Нижньосілезького Воєводства на 2014-2020 роки, Пріоритет 10 Освіта, Дія 10.3 Покращення доступності та підтримка навчання впродовж життя.
Бенефіціаром проекту було Нижньосілезьке Воєводство, а головним виконавцем – Нижньосілезький Центр Неперервної та Лінгвістичної Освіти Кадрів у Легниці. Вартість проекту: 925.092,60 злотих, вартість співфінансування Європейського Союзу: 786.328,70 злотих.

Kurs języka polskiego był bezpłatny dla wszystkich obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego. Jeden moduł kursu obejmował 60 godzin. Zajęcia odbywały się w wybranych miejscowościach Dolnego Śląska. Organizację kursów finansowały Europejski Fundusz Społeczny oraz Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Projekt pn. „Kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy” współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie.
Beneficjentem projektu było Województwo Dolnośląskie, a głównym realizatorem Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy. Wartość projektu: 925.092,60 zł, wartość dofinansowania Unii Europejskiej: 786.328,70 zł.

Проектний офіс: pl. Zamkowy 1, 59-220 Legnica, кімната C.115 (вхід C пристосований до потреб людей з обмеженими можливостями)

Biuro projektu: pl. Zamkowy 1, 59-220 Legnica, p. C.115 (wejście C jest przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami)