Administratorem Danych Osobowych w Dolnośląskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy jest dyrektor jednostki.

Inspektorem Ochrony Danych w Dolnośląskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy jest p. Agnieszka Pietrucha, specj. ds. administracyjnych.
Tel: 76 862 48 64
e-mail: ido@centrumzamek.pl