Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 10 Edukacja
Działanie: 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy
Poddziałanie: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne

Kwota wydatków kwalifikowanych rozliczona w ramach projektu: 2 025 497,78 zł
Wartość dofinansowania: 1 716 598,56 zł

Projekt „Profesjonalny START” miał na celu podniesienie kompetencji zawodowych 303 uczennic i uczniów z czterech placówek prowadzących kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Dolnośląskiego:

  • Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Karpaczu,
  • Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Lubinie,
  • Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Świdnicy,
  • Dolnośląskiego Zespołu Szkół w Biedrzychowicach.

Cel główny został osiągnięty poprzez realizację następujących zadań:

  • organizacja staży zawodowych u przedsiębiorców,
  • organizacja zajęć dodatkowych i egzaminów próbnych przygotowujących do egzaminów zawodowych,
  • organizacja kursów podnoszących kompetencje zawodowe uczniów,
  • doposażenie bazy dydaktycznej szkół biorących udział w projekcie.

Osiągnięcie celu głównego miało przyczynić się wprost do realizacji wybranego celu szczegółowego osi priorytetowej: „Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów kształcenia i szkolenia zawodowego, w szczególności poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego”. W wyniku organizacji zajęć dodatkowych z przedmiotów zawodowych, egzaminów próbnych zawodowych oraz kursów kompetencyjnych wzrósł poziom wiedzy zawodowej uczennic i uczniów biorących udział projekcie, a tym samym zwiększyły się ich szanse na zdobycie zatrudnienia. Efekt tych działań został wzmocniony przez organizację staży zawodowych – dzięki nim uczennice i uczniowie mogli nawiązać bezpośredni kontakt z potencjalnymi pracodawcami i mieli okazję do sprawdzenia swoich umiejętności oraz do nabycia nowych w warunkach maksymalnie zbliżonych do panujących na rynku pracy w sektorze danej branży. Na trwałą poprawę efektywności kształcenia zawodowego w placówkach szkolnych objętych wsparciem wpłynęło też doposażenie ich bazy szkoleniowej wykorzystywanej w nauczaniu praktycznym.