Projekt „Modernizacja Zamku Piastowskiego w Legnicy, pl. Zamkowy 1” współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet 6. Działanie 6.4. „Turystyka kulturowa”.

Całkowita wartość projektu: 6 336 464,54 PLN

Wkład Unii Europejskiej: 3 426 693,45 PLN

Beneficjentem było istniejące do 2015 r. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Legnicy. Obecnie Zamek Piastowski znajduje się w zarządzie trwałym następcy Kolegium: Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy.
Przedmiotem projektu była modernizacja i renowacja Zamku Piastowskiego w Legnicy, obiektu zabytkowego wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 585/74/6/L z dnia 29 marca 1949r.
Zakres prac renowacyjnych i modernizacyjnych dotyczył budynków A, B, C, D i E:

  • roboty elewacyjne – wymiana stolarki okiennej, renowacja stolarki drzwiowej, roboty ślusarsko-kowalskie,
  • renowacja elewacji na obiekcie oraz wykonanie prac izolacyjnych obiektu,
  • roboty dachowe – wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą istniejących obróbek dachowych oraz montaż instalacji odgromowej,
  • roboty na dziedzińcu głównym i gospodarczym – rozbiórka parterowej przybudówki przy budynku E, – wymiana nawierzchni i elementów małej architektury na dziedzińcu,
  • prace konserwatorskie przy portalach, cokołach, parapetach, naddasznicach, opaskach okiennych, wykonanych z kamienia (piaskowiec).