Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy jest akredytowanym Centrum Egzaminacyjnym Pearson od 7 września 2015 r. (numer centrum: 85955).

Oferta egzaminów obejmuje:

 • Pearson Test of English General
 • Pearson Test of English Young Learners.

Egzaminy PTE General i PTE Young Learners:

 • sprawdzają wiedzę i stanowią poświadczenie umiejętności językowych,
 • kładą nacisk na umiejętność rozumienia i płynnej komunikacji,
 • są autentyczne, ponieważ opierają się na realistycznych scenariuszach,
 • pozwalają na swobodną komunikację,
 • motywują i pomagają w nabyciu pewności siebie,
 • integrują wszystkie cztery umiejętności językowe (rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego, tworzenia dłuższej wypowiedzi pisemnej i wypowiedzi ustnej),
 • są opracowane w odniesieniu do Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego,
 • są uznawane na całym świecie przez uczelnie wyższe, pracodawców, a także krajowe władze oświatowe wielu państw jako potwierdzenie opanowania wymaganego standardu języka angielskiego,
 • w Polsce zwalniają z egzaminu doktorskiego w zakresie znajomości nowożytnego języka obcego – Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22.09.2011 r. (Dz.U. 204, poz. 1200), są uznawane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie kwalifikacji językowych wymaganych od osób, które chcą zostać nauczycielami języka angielskiego – Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17.04.2012 roku oraz są uznawane przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009 r. (Dz.U. 218, poz. 1695),
 • poprzez zastosowanie systemu bieżącego oceniania (e-Pen) i elektronicznego systemu usług centrum egzaminacyjnego (Edexcel Online), kandydaci przystępujący do egzaminów są szybko i sprawnie informowani o swoich wynikach.

Sesja czerwcowa 2021 – jak się zapisać?

Do egzaminu PTE General w DCKUiJK w Legnicy mogą przystąpić zarówno uczestnicy kursów języka angielskiego realizowanych przez Centrum, jak również osoby uczęszczające na zajęcia w innych ośrodkach, a chcące sprawdzić swoje umiejętności językowe oraz uzyskać międzynarodowy certyfikat językowy.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu na poziomie B2 jest wypełnienie Formularza zgłoszenia na egzamin. Szczegółowy harmonogram sesji egzaminacyjnej zostanie podany na początku maja 2021 r.