„Zamówienia publiczne w projektach unijnych po nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych”

Uczestnicy szkolenia:

Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się organizacją i przygotowaniem postępowań w trybie ustawy zamówień publicznych.

Cel szkolenia:

poznanie przez uczestników i uczestniczki precyzyjnych i aktualnych informacji z zakresu udzielania zamówień publicznych.

Metody dydaktyczne:

1. Analiza konkretnych przykładów praktycznych, wzorów dokumentów oraz case study

2. Dyskusja moderowana przez trenerkę

Program szkolenia:

Program szkolenia obejmować będzie zagadnienia związane z udzielaniem zamówień publicznych po nowelizacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wprowadzonej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw z uwzględnieniem uwarunkowań związanych z wydatkowaniem środków w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej – zarówno w odniesieniu do zamówień ustawowych jak i pozaustawowych.

Podczas 3-dniowego szkolenia zostaną omówione zagadnienia dotyczące prawidłowego wydatkowania środków przez pryzmat ryzyk związanych z nakładaniem korekt finansowych w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w projekcie. Program szkolenia zostanie dostosowany do charakteru działalności prowadzonej przez jednostki, których pracownicy będą uczestniczyć w realizacji projektu, a także charakteru realizowanych projektów. Szkolenie obejmować będzie zarówno omówienie zagadnień merytorycznych, jak i część warsztatową obejmującą analizę konkretnych przykładów praktycznych, wzorów dokumentów oraz case study.

Trenerka: Marta Lamch-Rejowska, Radca prawny, specjalista ds. zamówień publicznych, absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, a także Podyplomowego Studium Prawa i Gospodarki Unii Europejskiej. Od 2004r. zajmuje się problematyką zamówień publicznych. Doradza zamawiającym i wykonawcom w procesach ubiegania się o zamówienia publiczne i udzielania zamówień publicznych. Praktykę w tej dziedzinie zdobywała m.in. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, a także we współpracy z jedną z największych w Polsce kancelarii prawa gospodarczego. Jako trener prowadzi szkolenia dla zamawiających, wykonawców, a także dla beneficjentów funduszy UE oraz instytucji kontrolujących , w szczególności z zakresu prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, a także udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Autorka licznych publikacji, w tym współautorka książki „Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków unijnych” oraz „Prawo zamówień publicznych. Praktyczny poradnik dla zamawiających i wykonawców”. Współpracuje z firmami doradczymi i szkoleniowymi, a także uczelniami wyższymi.

 

Formularz zgłoszenia: https://googl/forms/I06TSCViK3cnjwQD3

Prowadząca: Marta Lamch-Rejowska, Kancelaria Radcy Prawnego we Wrocławiu

Czas trwania szkolenia: 3 dni

19.12.2016,
godz. 9.00 – 15.00

20.12.2016,
godz. 9.00 – 15.00

21.12.2016,
godz. 9.00 – 15.00

Miejsce szkolenia:

Dolnośląski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 12 dla Niesłyszących i Słabosłyszących im. Marii

Grzegorzewskiej we Wrocławiu, ul. Dworska 8, 54-144 Wrocław