Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa: 9 Włączenie społeczne
Działanie: 9.1 Aktywna integracja
Poddziałanie: 9.1.1 Aktywna integracja – konkursy horyzontalne

Głównym celem projektu było objęcie wsparciem i doprowadzenie do znacznego ograniczenia wystąpienia zagrożenia wykluczenia społecznego i ubóstwa 732 uczestestników. Główny cel projektu osiągnięto poprzez realizację 14 zaplanowanych form wsparcia, które wchodziły w skład usług aktywnej integracji o charakterze:

 • społecznym (6 instrumentów);
 • zawodowym (2 instrumenty);
 • edukacyjnym (2 instrumenty);
 • zdrowotnym (4 instrumenty).

Poszczególnymi formami wsparcia były poniższe zadania projektu:

 1. Wsparcie indywidualne i środowiskowe na rzecz integracji społecznej w formie treningu kompetencji i umiejętności społecznych z zakresu zasad współżycia społecznego (savoir vivre w życiu codziennym)
 2. Wsparcie indywidualne na rzecz integracji społecznej w formie treningu kompetencji i umiejętności społecznych w zakresie alternatywnego spędzania czasu wolnego (prowadzenia własnego gospodarstwa domowego)
 3. Szkolenie służące rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy z zakresu zarządzania własnym budżetem domowym i oszczędzania
 4. Poradnictwo zawodowe połączone z badaniem predyspozycji zawodowych dla biernych zawodowo, pozostających w obowiązku szkolnym lub obowiązku nauki uczestników projektu
 5. Kursy i szkolenia dla biernych zawodowo i pozostających w obowiązku szkolnym lub obowiązku nauki uczestników projektu, wyposażające ich w kompetencje i umiejętności zawodowe, które wykorzystają do uzyskania zatrudnienia
 6. Szkolenie służące rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy z zakresu autoprezentacji
 7. Terapia psychologiczna dla uczestników projektu w formie zajęć hipoterapeutycznych
 8. Terapia psychologiczna dla uczestników projektu w formie zajęć zooterapetycznych
 9. Terapia psychologiczna dla uczestników projektu w formie zajęć arteterapeutycznych
 10. Terapia psychologiczna dla uczestników projektu w formie zajęć floroterapeutycznych z elementami fotografiki
 11. Wsparcie indywidualne i środowiskowe na rzecz integracji społecznej w formie animacji lokalnej o charakterze teatralnym
 12. Wsparcie indywidualne i środowiskowe na rzecz integracji społecznej w formie animacji lokalnej o charakterze muzycznym
 13. Wsparcie indywidualne i środowiskowe na rzecz integracji społecznej w formie animacji lokalnej o charakterze tanecznym
 14. Usługa specjalistycznego poradnictwa psychologicznego dla uczestników projektu prowadząca do integracji społecznej z zakresu zapobiegania uzależnieniom (w tym m.in. od środków psychoaktywnych, Internetu, cyberprzemocy, itp.)