Świadczenie usług fizycznej ochrony osób i mienia na rzecz Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy

Główny kod CPV: 79710000-4 – Usługi ochroniarskie

  1. Tryb zamówienia – podstawowy; Kategoria – usługi
  2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 858458
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00531006/01 z dnia 2023-12-04

DA.340.129.23 Specyfikacja Warunków Zamówienia
DA.340.129.23 Załączniki 1-7 do SWZ
DA.340.129.23 Załącznik 8 do SWZ – Wykaz godzin
DA.340.129.23 Załącznik 9 do SWZ – Istotne Postanowienia Umowy
DA.340.129.23 Wyjaśnienie treści SWZ
DG.340.129.23 Informacja o Wykonawcach i cenach ofert
DA.340.129.23 Informacja o wyborze oferty zamieszczana na stronie postępowania