Sprawowanie nadzoru autorskiego przy realizacji zadania pn. Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy (zadanie budżetowe: „Modernizacja Zamku Piastowskiego” – Przebudowa wewnętrzna kawiarni (segment A) z tarasami zewnętrznymi – etap 5

Kod CPV: 71700000-5 – Usługi nadzoru i kontroli

  1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – usługi
  2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie papierowej opatrzone podpisem odręcznym.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 810099

DA.340.89.23 Zaproszenie do składania ofert
DA.340.89.23 Formularz oferty
DA.340.89.23 Załączniki 1 – 3
DA.340.89.23 Projekt umowy
DA.340.89.23 Warunki zmian umowy
DA.340.89.23 Informacja o Wykonawcach i cenach ofert
DA.340.89.23 Unieważnienie postępowania