Znak sprawy: DG.111.01.17

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy
plac Zamkowy 1, 59- 220 Legnica

ogłasza wynik naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy:
referent ds. finansowych
(nazwa stanowiska pracy)

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy wybrano kandydatkę:

p. Ewelina Tesarska 59-220 Legnica
(imię i nazwisko kandydata/kandydatki) miejsce zamieszkania (kod, miejscowość)

Uzasadnienie:
Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne oraz otrzymała najwyższą ilość punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.