Znak sprawy: DG.111.01.19
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, plac Zamkowy 1, 59- 220 Legnica

ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy:
kierownika ds. administracyjno-gospodarczych
(nazwa stanowiska pracy)

O ww. stanowisko ubiegać może się osoba, która:

 1. posiada obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub jest obywatelem innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych, przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia oraz posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,
 2. posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 i 2201 oraz z 2018 r. poz. 138, 398, 650, 730 i 912), o odpowiednim kierunku umożliwiającym wykonywanie zadań na stanowisku lub wykształcenie średnie lub średnie branżowe, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650), o odpowiednim profilu,
 3. posiada co najmniej dwuletni staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na ww. stanowisku w przypadku wykształcenia wyższego lub co najmniej sześcioletni w przypadku wykształcenia średniego,
 4. posiada bardzo dobrą znajomość przepisów z zakresu zamówień publicznych, finansów publicznych, prawa pracy, prawa budowlanego, kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów oświatowych w szczególności w zakresie bhp w szkołach i placówkach oświatowych,
 5. biegle posługuje się programami biurowymi pakietu MS Office i programami inwentaryzacyjnymi,
 6. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
 7. nie była prawomocnie skazana wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Wymagania dodatkowe:

 1. umiejętność zarządzania zespołem pracowników
 2. dyspozycyjność, dobra organizacja pracy,
 3. komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, rzetelność i kreatywność.

Zakres zadań przewidzianych dla ww. stanowiska obejmuje m.in.:

 1. prowadzenie dokumentacji prawnej wszystkich obiektów w zarządzie Centrum,
 2. prowadzenie prac remontowych (przygotowanie dokumentacji, zapewnienie wykonawcy, nadzór nad prowadzonymi robotami remontowymi, dokonywanie odbiorów),
 3. realizacja zakupów po ich uprzednim opracowaniu w ramach przyznanych limitów zgodnie z potrzebami jednostki, po zatwierdzeniu przez dyrektora Centrum,
 4. przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
 5. dbanie o właściwe wykorzystanie budynków i pomieszczeń, należyte ich zabezpieczenie,
 6. dokonywanie okresowych przeglądów budynków, terenu będącego pod zarządem Centrum, pomieszczeń i wyposażenia,
 7. nadzór nad pracownikami Działu Administracyjnego (przydział czynności i kontrola powierzonych zadań, opiniowanie pracy pracowników administracji i obsługi, nadzór nad właściwym wykorzystaniem etatów),
 8. w zakresie gospodarki materiałowej nadzór nad prawidłowym prowadzeniem ksiąg inwentarzowych, organizowanie inwentaryzacji majątku zgodnie z obowiązującymi przepisami, kontrola gospodarki samochodowej,
 9. organizacja i nadzór nad sprawami socjalnymi,
 10. opracowywanie i aktualizacja regulaminów i instrukcji związanych z działalnością jednostki,
 11. sporządzanie umów z kontrahentami jednostki,
 12. dekretowanie faktur pod kątem klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów,
 13. przekazywanie faktur do zatwierdzenia przez głównego księgowego i dyrektora,
 14. wprowadzanie danych do rejestru sprzedaży VAT na podstawie analizy wyciągów bankowych lub umów z uczestnikami kursów z ustaleniem daty powstania obowiązku podatkowego w danym miesiącu,
 15. sporządzanie cząstkowego rejestru sprzedaży VAT,
 16. comiesięczne uzgadnianie prowadzonego rejestru z zapisami księgowymi w prowadzonych przez jednostkę księgach rachunkowych we współpracy z głównym księgowym,
 17. Sporządzanie JPK (Jednolitego Pliku Kontrolnego), eksport do systemu E-Vat, sporządzanie wydruków.
 18. realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora Centrum.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Wymiar czasu pracy – 1 etat

Opis warunków pracy – praca w obiekcie jednostki (budynek trzypiętrowy, 5 skrzydeł, warsztat, tereny zielone). Stanowisko związane z pracą przy komputerze.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem, zawierający aktualny numer telefonu kandydata,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. kopie dokumentów potwierdzających:
  – wymagane wykształcenie,
  – wymagany staż pracy,
 4. kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1182 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem;
 6. oświadczenie o niekaralności – w przypadku zatrudnienia zaświadczenie z KRK.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, plac Zamkowy 1, w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko urzędnicze kierownika administracyjno-gospodarczego” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 czerwca 2019 r. do godz. 10.00.

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.centrumzamek.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie jednostki.