Znak sprawy: DG.111.01.19
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy
plac Zamkowy 1, 59- 220 Legnica
ogłasza wynik naboru na wolne urzędnicze stanowisko pracy:
kierownik ds. administracyjno-gospodarczych
(nazwa stanowiska pracy)
W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko pracy wybrano kandydatkę:
p. Katarzyna Drozdowska, 59-220 Legnica
Uzasadnienie:
Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne oraz otrzymała najwyższą ilość punktów w postępowaniu rekrutacyjnym.