Znak sprawy: DG.111.01.24
Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, plac Zamkowy 1, 59- 220 Legnica

ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko pracy:
referent/ka ds. finansowych
(nazwa stanowiska pracy)

Planowana data zatrudnienia 5 lipca 2024 r.
Umowa o pracę na okres próbny z możliwością przedłużenia.

O ww. stanowisko ubiegać może się osoba, która:

 1. Posiada obywatelstwo państwa członkowskiego UE lub jest obywatelem innego państwa, któremu na podstawie umów międzynarodowych, przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia oraz posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków,
 2. posiada wykształcenie co najmniej ekonomiczne średnie,
 3. posiada co najmniej roczny staż pracy o charakterze zgodnym z wymaganiami na ww. stanowisku ,
 4. posiada bardzo dobrą znajomość ustawy o finansach publicznych i ustawy o rachunkowości,
 5. posiada bardzo dobrą znajomość programów Optivum Księgowość, MSWord, MSExcel, Płatnik,
 6. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
 7. nie była prawomocnie skazana.

Wymagania dodatkowe:

 1. dyspozycyjność, dobra organizacja pracy,
 2. komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, rzetelność.

Zakres zadań przewidzianych dla ww. stanowiska obejmuje m.in.:

Pełna obsługa finansowo-księgowa kawiarni KLEKS m.in:

1. Bieżące i prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o rachunkowości (pełna księgowość),
2. księgowanie dokumentów w programie Vulcan Finanse takich jak: zakupy, sprzedaż, przychody z kasy fiskalnej, raportów kasowych/bankowych, amortyzacji, list płac i rachunków z naliczonych wynagrodzeń pracowników, napiwków i pozostałych dokumentów księgowych,
3. wykonywanie czynności w operacjach gotówkowych min: pobranie gotówki z banku do kasy i odprowadzanie gotówki z kasy na rachunek bankowy, rozliczanie kasy fiskalnej,
4. bieżąca analiza i uzgadnianie kont księgowych,
5. zarządzanie płatnościami – prowadzenie ewidencji płatności, weryfikację terminów płatności oraz monitorowanie należności i zobowiązań,
6.kontrola finansowa – bieżące monitorowanie wydatków i przychodów, wyliczanie wskaźników w celu kontrolowania stanu finansowego i planowania przyszłej działalności, prognozowanie przyszłych dochodów i wydatków oraz weryfikacja wykorzystania budżetu,
7. ewidencja sprzedaży, ewidencja zakupu związanych ze sprzedażą opodatkowaną, zwolnioną w zakresie podatku VAT, obliczanie podatków i sporządzanie deklaracji podatkowych za poszczególne okresy sprawozdawcze tj. VAT, JPK zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług oraz terminowe sporządzanie rozliczeń z UMWD -sprawozdawczość budżetowa min. Rb34S,
8. okresowe ustalanie, sprawdzanie i rozliczanie w drodze inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, odpowiedzialność za procedurę potwierdzania sald z kontrahentami,
9. nadzór nad dokumentami zgromadzonymi w dziale finansowo – księgowym,
10. przygotowywanie dokumentów z działu księgowości do archiwizacji zgodnie z instrukcją archiwalną,
11. współpraca z działem księgowości i działem kadr.

Ponadto:

1. Wystawianie faktur sprzedaży związanych z udostępnianiem miejsc noclegowych,
2. wystawianie faktur sprzedaży związanych z organizacją form pozaszkolnych,
3. systematyczne uzgadnianie sald ww. faktur w celu terminowego ściągania należności, dochodzenia roszczeń spornych, spłat zobowiązań oraz naliczanie odsetek ustawowych.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Wymiar czasu pracy – 1 etat

Opis warunków pracy – praca w pozycji siedzącej, przy obsłudze komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Ponadto oferujemy:

– dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
– dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy
(powyżej 5 lat),
– nagroda jubileuszowa,
– dofinansowanie do wypoczynku,
– świadczenia okolicznościowe,
– możliwość skorzystania na preferencyjnych warunkach z grupowego ubezpieczenia na życie,
– dofinansowanie do karty Medicover Sport,
– dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
– parking oraz stojaki na rowery na terenie jednostki,
– zgrany i sympatyczny zespół.

Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem, zawierający aktualny numer telefonu kandydata,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. kopie dokumentów potwierdzających:
  – wymagane wykształcenie,
  – wymagany staż pracy,
 4. klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy poświadczoną własnoręcznym podpisem klauzula do pobrania
 5. kwestionariusz osobowy kandydata kwestionariusz do pobrania
 6. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 7. oświadczenie o niekaralności – w przypadku zatrudnienia zaświadczenie z KRK.

Dokumenty należy składać w sekretariacie Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, plac Zamkowy 1, w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko urzędnicze: referent/ka ds. finansowych” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2024 r. do godz. 10.00.

Informacja o wyniku naboru zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.centrumzamek.pl w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie jednostki.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu kwietniu 2024 r. wynosi poniżej 6%