Przeprowadzenie 31 ośmiogodzinnych praktycznych zajęć z zakresu prowadzenia własnej gospodarki oszczędnościowo-kredytowej w siedzibie banku, zlokalizowanego na terenie Miasta Wrocławia, dla 186 wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego

Główny kod CPV: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe

  1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – usługi społeczne
  2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie pisemnej opatrzone podpisem

Ogłoszenie nr 90702 w Bazie Konkurencyjności
DG.340.04.22 Zaproszenie do składania ofert
DG.340.04.22 Formularz oferty
DG.340.04.22 Załączniki 1 – 4
DG.340.04.22 Projekt umowy
DG.340.04.22 Warunki zmiany umowy
DG.340.04.22 Protokół wyboru ofert