Świadczenie usług fizycznej ochrony osób i mienia na rzecz Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy

Główny kod CPV: 79710000-4 – Usługi ochroniarskie

  1. Tryb zamówienia – podstawowy; Kategoria – usługi
  2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 710755

DA.340.135.22 Specyfikacja Warunków Zamówienia
DA.340.135.22 Załączniki 1-7 i 9 w formie edytowalnej
DA.340.135.22 Załącznik 8 Istotne Postanowienia Umowy
DA.340.135.22 Wykaz godzin
DA.340.135.22 Wyjaśnienie treści SWZ
DA.340.135.22 Informacja o ofertach
DA.340.135.22 Informacja o wyborze oferty