Przeprowadzenie zajęć doradztwa zawodowego jako wsparcia w zakresie przygotowania do wyboru drogi zawodowej oraz zbadanie predyspozycji zawodowych wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego

Główny kod CPV: 85312320-8 Usługi doradztwa

  1. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ)   dostępna na stronie www.platformazakupowa.pl  pod numerem ID 593810 [przejdź]
  2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 2019 – tj. z późniejszymi zmianami).
  3. Tryb zamówienia – tryb podstawowy zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1), art. 4 pkt 1) oraz  art.  275  pkt 2) uPzp.;  Kategoria – usługi
  4. W zakresie nieuregulowanym w SWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz akty wykonawcze do niej, a w sprawach tam nieuregulowanych  przepisy ustawy Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2020 poz. 1740z późn. zm.).
  5. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych.
  6. Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Do pobrania:

Ogłoszenie BZP z dn. 30.03.2022 r.
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00226094/01 z dnia 2021-10-08
DG.340.17.22 Specyfikacja Warunków Zamówienia
DG.340.17.22 Formularz oferty (wersja edytowalna)
DG.340.17.22 Załączniki 1-7 do rozdziału 3 SWZ (wersja edytowalna)
DG.340.17.22 Zawiadomienie o wyborze oferty
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2022/BZP 00194279/01