Zakup systemu nawigacyjno-informacyjnego w ramach grantu przyznanego w projekcie „Dostępny samorząd –granty”

Główny kod CPV: 34933000-6 – sprzęt nawigacyjny

  1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – dostawy
  2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie pisemnej opatrzone podpisem.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 744680

DA.340.21.23 Zaproszenie do składania ofert
DA.340.21.23 Formularz oferty
DA.340.21.23 Załączniki 1 – 3
DA.340.21.23 Projekt umowy
DA.340.21.23 Informacja z otwarcia ofert
DA.340.21.23 Protokół oceny ofert