Przeprowadzenie zajęć kursu języka polskiego ogólnego dla obywateli Ukrainy

Główny kod CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

  1. Tryb zamówienia – tryb podstawowy; Kategoria – usługi
  2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 745288
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00149185/01 z dnia 2023-03-23
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00192210/01 z dnia 2023-04-25
DG.340.23.23 Sprostowanie 

DG.340.23.23 Specyfikacja Warunków Zamówienia Rozdz. 1 Instrukcja dla Wykonawców
DG.340.23.23 Specyfikacja Warunków Zamówienia Rozdz. 1 Załączniki 1-6 do IDW
DG.340.23.23 Specyfikacja Warunków Zamówienia Rozdz. 2 Projekt umowy
DG.340.23.23 Specyfikacja Warunków Zamówienia Rozdz. 3 Formularz oferty
DG.340.23.23 Wyjaśnienie treści SWZ
DG.340.23.23 Wyjaśnienie treści SWZ
DG.340.23.23 Informacja o Wykonawcach i cenach ofert
DG.340.23.23 Informacja o wyborze ofert