Oddymianie klatki schodowej w skrzydle C Zamku Piastowskiego w Legnicy (wraz z robotami wspólnymi i nierozdzielnymi dla segmentu C)

Kody CPV:

45262690-4 Remont starych budynków
45111100-9 Roboty wyburzeniowe, demontażowe i rozbiórkowe
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe
45310000-3 Roboty w zakresie inst. elekt. wewnętrznych
45315700-5 Tablice rozdzielcze
75251110-4 Usługi ochrony przeciwpożarowej
45442100-8 Roboty malarskie
45262500-6 Roboty murarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45315600-4 Instalacje niskiego napięcia
45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych
45422000-1 Roboty w zakresie stolarki okiennej i drzwiowej
45262300-4 Roboty betonowe
45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe

  1. Tryb zamówienia – tryb podstawowy; Kategoria – roboty budowlane
  2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 773039
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00235879/01 z dnia 2023-05-26

DA.340.25.23 Rozdz. 1 SWZ Formularz oferty
DA.340.25.23 Rozdz. 2 SWZ Instrukcja dla Wykonawców
DA.340.25.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 1 Oświadczenia wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
DA.340.25.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 2 Wykaz osób
DA.340.25.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 3 do IDW Doświadczenie zawodowe
DA.340.25.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 4 do IDW Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
DA.340.25.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 5 do IDW Oświadczenie o podwykonawstwie
DA.340.25.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 6 do IDW Warunki zmian umowy
DA.340.25.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 7 do IDW Wzór kosztorysu
DA.340.25.23 Rozdz. 3 SWZ Projekt umowy
DA.340.25.23 Rozdz. 4 SWZ Dokumentacja techniczna
DA.340.25.23 Informacja o Wykonawcach i cenach ofert