„Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy” (zadanie budżetowe: Modernizacja Zamku Piastowskiego w Legnicy) – etap 1.1

Kody CPV:
45262690-4 Remont starych budynków
45111100-9 Roboty wyburzeniowe, demontażowe i rozbiórkowe
45111200-0 Roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe
44130000-0 Studzienki kanalizacyjne
43124100-9 Drenaże

  1. Tryb zamówienia – tryb podstawowy; Kategoria – roboty budowlane
  2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1) uPzp.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Ogłoszenie o zamówieniu Ogłoszenie nr 2022/BZP 00147653/01
informacja dotycząca omyłki pisarskiej
DA.340.27.22 Specyfikacja Warunków Zamówienia
Załaczniki do IDW
Dokumentacja techniczna
DA.340.27.22 Informacja z otwarcia ofert
DA.340.27.22 Rozstrzygniecie postępowania