Zakup i dostawa materacy ewakuacyjnych w ramach grantu przyznanego w projekcie „Dostępny samorząd –granty”

Główny kod CPV: 35112000-2 – sprzęt ratunkowy i awaryjny; 39143112-4 – materace

  1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – dostawy
  2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie pisemnej opatrzone podpisem.

Strona postępowania na platformie zakupowej 751943

DA.340.36.23 Zaproszenie do składania ofert
DA.340.36.23 Formularz oferty
DA.340.36.23 Załączniki 1 – 3
DA.340.36.23 Projekt umowy
DA.340.36.23 Informacja z otwarcia ofert
DA.340.36.23 Protokół oceny ofert