„Przebudowa Zamku Piastowskiego w Legnicy” (zadanie budżetowe: „Modernizacja Zamku Piastowskiego w Legnicy”) – etap 2 (parter Skrzydło C)

Kody CPV:
45262690-4 Remont starych budynków
45111100-9 Roboty wyburzeniowe, demontażowe i rozbiórkowe
45320000-6 Roboty izolacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45310000-3 Roboty w zakresie inst. elekt. wewnętrznych
45315700-5 Tablice rozdzielcze
45442100-8 Roboty malarskie

  1. Tryb zamówienia – tryb podstawowy; Kategoria – roboty budowlane
  2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych określonych w art. 2 ust. 1 pkt 1) uPzp.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00156451
DA.340.39.22 Specyfikacja Warunków Zamówienia
DA.340.39.22 Formularz_oferty
DA.340.39.22 Zał. 1 Oświadczenia
DA.340.39.22 Zał. 2 Wykaz personelu
DA.340.39.22 Zał. 3 Doświadczenie zawodowe
DA.340.39.22 Zał. 4 Oświadczenie ws. grupy kapitałowej
DA.340.39.22 Zał. 5 Wykaz podwykonawców
DA.340.39.22 Zał. 6 Warunki zmian w umowie
DA.340.39.22 Zał. 7 Wzór kosztorysu
DA.340.39.22 Rozdział 4 Dokumentacja techniczna
DA.340.39.22 Informacja z otwarcia ofert
Zaproszenie do negocjacji
DA.340.39.22 unieważnienie postępowania