Przeprowadzenie zajęć kursu języka polskiego specjalistycznego (język zawodowy – branża medyczna) dla obywateli Ukrainy

Główny kod CPV: 80000000-4 – Usługi edukacyjne i szkoleniowe

  1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – usługi
  2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie pisemnej opatrzone podpisem.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 755110
Ogłoszenie nr 154933 w Bazie Konkurencyjności

DG.340.39.23 Zaproszenie do składania ofert
DG.340.39.23 Formularz oferty
DG.340.39.23 Załączniki 1 – 4
DG.340.39.23 Projekt umowy
DG.340.39.23 Warunki zmian umowy
DG.340.39.23 Informacja z otwarcia ofert
DG.340.39.23 Protokół oceny ofert