Przebudowa Zamku Piastowskiego – remont pomieszczeń biurowych sala 119

Kody CPV:
45262690-4 Remont starych budynków
45111100-9 Roboty wyburzeniowe, demontażowe i rozbiórkowe
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe
45262500-6 Roboty murarskie
45442100-8 Roboty malarskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
44220000-8 Stolarka budowlana
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45431000-7 Kładzenie płytek

  1. Tryb zamówienia – tryb podstawowy; Kategoria – roboty budowlane
  2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów unijnych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym.

Strona postępowania na platformie zakupowej ID 771115
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00229573/01 z dnia 2023-05-23

DA.340.53.23 Rozdz. 1 SWZ Formularz oferty
DA.340.53.23 Rozdz. 2 SWZ Instrukcja dla Wykonawców i Rozdz. 3 Projekt umowy
DA.340.53.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 1 do IDW Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
DA.340.53.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 2 do IDW Wykaz osób
DA.340.53.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 3 do IDW Doświadczenie zawodowe
DA.340.53.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 4 do IDW Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
DA.340.53.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 5 do IDW Oświadczenie o podwykonawstwie
DA.340.53.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 6 do IDW Warunki zmian umowy
DA.340.53.23 Rozdz. 2 SWZ Załącznik 7 do IDW Wzór kosztorysu
DA.340.53.23 Rozdz. 4 SWZ Dokumentacja techniczna
DA.340.53.23 Informacja o Wykonawcach i cenach ofert
DA.340.53.23 Informacja o Wykonawcach i cenach ofert dodatkowych
DA.340.53.23 informacja o wyborze oferty zamieszczana na stronie postępowania