Przeprowadzenie poradnictwa psychospołecznego w formie 15 warsztatów z zakresu integracji i budowania partnerstwa w grupie dla  wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego

Główny kod CPV: 85121270-6 – Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

  1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – usługi
  2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie pisemnej opatrzone podpisem

Ogłoszenie nr 115419 w Bazie Konkurencyjności
Strona postępowania na platformie zakupowej
DG.340.64.22 Zaproszenie do składania ofert
DG.340.64.22 Formularz oferty
DG.340.64.22 Załączniki 1 – 4
DG.340.64.22 Projekt umowy
DG.340.64.22 Warunki zmian umowy
DG.340.64.22 Zmiana treści Zaproszenia oraz załącznika do Zaproszenia – formularz oferty
DG.340.64.22 Informacja z otwarcia ofert
DG.340.64.22 Protokół oceny ofert