Przeprowadzenie ośmiogodzinnych praktycznych zajęć plenerowo-masowych we wrocławskich instytucjach i obiektach kulturalno-edukacyjnych dla wychowanków młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii z terenu województwa dolnośląskiego, umożliwiających im nabycie umiejętności i kompetencji w zakresie stosowania w życiu codziennym zasad savoir vivre oraz obowiązujących norm i standardów zachowań

Główny kod CPV: 80500000-9 – Usługi szkoleniowe

  1. Tryb zamówienia – zapytanie ofertowe; Kategoria – usługi
  2. Wartość zamówienia  nie przekracza progów ustawowych.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia Wykonawca sporządza i składa w formie  elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym lub w formie pisemnej opatrzone podpisem

DG.340.88.22 Informacja z otwarcia ofert
Ogłoszenie nr 128939 w Bazie Konkurencyjności
Strona postępowania na platformie zakupowej ID 671180
DG.340.88.22 Zaproszenie do składania ofert
DG.340.88.22 Formularz oferty
DG.340.88.22 Załączniki 1 – 5
DG.340.88.22 Projekt umowy
DG.340.88.22 Warunki zmian umowy