Rzeczpospolita Polska

Formularz zgłoszeniowy A1
Форма для участі A1

Formularz zgłoszeniowy A2
Форма для участі A2

Formularz dla personelu medycznego
Форма для медичного персоналу

Курс польської мови є безкоштовний для всіх громадян України, які прибули до Польщі з 24 лютого. Один модуль курсу охоплює 60 годин. Заняття проводитимуться в окремих містах Нижньої Сілезії. Організацію курсів фінансує Європейський соціальний фонд та воєводське самоврядування. Проект «Курс польської мови для громадян України» співфінансується Європейським Соціальним Фондом у рамках Регіональної Операційної Програми для Нижньосілезького Воєводства на 2014-2020 роки, Пріоритет 10 Освіта, Дія 10.3 Покращення доступності та підтримка навчання впродовж життя.
Бенефіціаром проекту є Нижньосілезьке Воєводство, а головним виконавцем – Нижньосілезький Центр Неперервної та Лінгвістичної Освіти Кадрів у Легниці. Вартість проекту: 1 274 671,20 злотих, вартість співфінансування Європейського Союзу: 1 147 171,20 злотих.

Kurs języka polskiego jest bezpłatny dla wszystkich obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24 lutego. Jeden moduł kursu obejmuje 60 godzin. Zajęcia odbywają się w wybranych miejscowościach Dolnego Śląska. Organizację kursów finansują Europejski Fundusz Społeczny oraz Samorząd Województwa Dolnośląskiego. Projekt pn. „Kurs języka polskiego dla obywateli Ukrainy” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 10 Edukacja, Działanie 10.3 Poprawa dostępności i wspieranie uczenia się przez całe życie.
Beneficjentem projektu jest Województwo Dolnośląskie, a głównym realizatorem Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy. Wartość projektu: 1 274 671,20 zł, wartość dofinansowania Unii Europejskiej: 1 147 171,20 zł.