Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, plac Zamkowy 1, 59- 220 Legnica
ogłasza nabór na wolne stanowisko bufetowy/bufetowa

Planowana data zatrudnienia 5 lipca 2024 r.
Zatrudnienie na umowę o pracę na okres próbny 3 miesiące z możliwością przedłużenia.

O ww. stanowisko ubiegać może się osoba, która posiada:

 1. Minimum trzyletni staż pracy (przy wykształceniu zasadniczym) lub dwuletni (przy wykształceniu średnim),
 2. wykształcenie minimum zasadnicze zawodowe,
 3. posiadanie aktualnych badań do celów sanitarno-epidemiologicznych lub gotowość do ich wyrobienia,
 4. umiejętność pracy w zespole,
 5. wysoką kulturę osobistą,
 6. znajomość obsługi kasy fiskalnej, terminala płatniczego,
 7. dobrą organizację pracy, odpowiedzialność, sumienność,
 8. komunikatywność,
 9. dyspozycyjność.

Mile widziane:

 1. Znajomość języka angielskiego i niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
 2. praca na podobnym stanowisku.

Zakres zadań przewidzianych dla ww. stanowiska obejmuje m.in.:

 1. Sprzedaż asortymentu bufetu, obsługa kasy fiskalnej, terminala płatniczego, przyjmowanie należności od klientów/kelnerów i dokonywanie rozliczeń finansowych oraz materiałowych,
 2. obsługa bufetu w tym: przygotowywanie z gotowych surowców posiłków typu kanapki, desery, przekąski itp., przygotowywanie napojów zimnych i gorących oraz dbanie o ich należytą ekspozycję, porcjowanie i dekorowanie,
 3. zapewnianie odpowiednich warunków sanitarnych dla przechowywanej i eksponowanej żywności,
 4. obsługiwanie urządzeń bufetowych niezbędnych do przygotowywania i wydawania potraw i napojów, takich jak: młynek i ekspres do kawy, wyciskarka do soków, kostkarka do lodu, warnik itp.,
 5. obsługiwanie klientów, w tym doradzanie w zakresie wyboru potraw i napojów,
 6. współpraca z obsługą kelnerską,
 7. przestrzeganie systemu HACCP,
 8. zastępowanie w razie konieczności obsługi kelnerskiej,
 9. utrzymywanie bufetu i miejsca pracy w czystości,
 10. przestrzeganie zasad etyki oraz przepisów bhp, ochrony ppoż. i ochrony środowiska wymaganych na stanowisku pracy.

Ponadto oferujemy:

– dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),
– dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy (powyżej 5 lat),
– nagroda jubileuszowa,
– dofinansowanie do wypoczynku,
– świadczenia okolicznościowe,
– możliwość skorzystania na preferencyjnych warunkach z grupowego ubezpieczenia na życie,
– dofinansowanie do karty Medicover Sport,
– parking oraz stojaki na rowery na terenie jednostki,
– zgrany i sympatyczny zespół.

Wymagane dokumenty:

 1. CV, list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem, zawierający aktualny numer telefonu kandydata,
 2. kwestionariusz osobowy,
 3. kopie dokumentów potwierdzających:
  – wymagane wykształcenie,
  – wymagany staż pracy,
 4. klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy poświadczoną własnoręcznym podpisem klauzula do pobrania
 5. kwestionariusz kandydata do pracy kwestionariusz do pobrania

Dokumenty należy składać w sekretariacie Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, plac Zamkowy 1, w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko bufetowy/bufetowa” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2024 r. do godz. 10.00.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu kwietniu 2023 r. wynosi poniżej 6%