Dolnośląskie Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, plac Zamkowy 1, 59- 220 Legnica
ogłasza nabór na wolne stanowisko kelner/kelnerka

Planowana data zatrudnienia 5 lipca 2024 r.
Zatrudnienie na umowę zlecenie od 05.07.24 r. – 31.08.2024 r. z możliwością przedłużenia

O ww. stanowisko ubiegać może się osoba, która posiada:

 1. Posiadanie aktualnych badań do celów sanitarno-epidemiologicznych lub gotowość do ich wyrobienia,
 2. umiejętność pracy w zespole,
 3. wysoką kulturę osobistą,
 4. znajomość obsługi kasy fiskalnej, terminala płatniczego,
 5. dobrą organizację pracy, odpowiedzialność, sumienność,
 6. komunikatywność,
 7. dyspozycyjność.

Mile widziane:

 1. Znajomość języka angielskiego i niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
 2. praca na podobnym stanowisku.

Zakres zadań przewidzianych dla ww. stanowiska obejmuje m.in.:

 1. Przygotowywanie sali do obsługi kelnerskiej, tj.: przygotowanie sztućców, szkła, porcelany oraz naczyń do wydawania potraw i napojów,
 2. sprzątanie i nakrywanie stołów z uwzględnieniem pory dnia i składanego zamówienia oraz z wykorzystaniem elementów dekoracyjnych (np. kompozycje kwiatowe),
 3. udzielanie klientowi informacji dotyczących potraw i napojów,
 4. przyjmowanie i rejestrowanie zamówień klientów,
 5. pobieranie potraw i napojów z kuchni i bufetu oraz ocenianie ich dekoracji i estetyki,
 6. serwowanie potraw i napojów,
 7. współpraca z obsługą bufetu,
 8. zastępowanie w razie konieczności obsługi bufetu,
 9. przestrzeganie systemu HACCP,
 10. obsługa kasy fiskalnej, terminala płatniczego, przyjmowanie należności od klientów i dokonywanie rozliczeń,
 11. sprzątanie ze stołów z zachowaniem odpowiedniej kolejności i warunków higienicznych,
 12. dbanie o odpowiednią organizację pracy w barze/części restauracyjnej w celu zapewnienia najwyższego standardu obsługi klienta,
 13. rozliczanie z pobranych potraw i napojów oraz dziennego utargu,
 14. utrzymywanie porządku na stanowisku pracy oraz przestrzeganie zasad bhp, ppoż. i sanitarno-higienicznych,
 15. obsługiwanie uczestników przyjęć okolicznościowych z uwzględnieniem obowiązujących zasad nakrywania stołów.

Wymagane dokumenty:

 1. CV, list motywacyjny poświadczony własnoręcznym podpisem, zawierający aktualny numer telefonu kandydata,
 2. kopie dokumentów potwierdzających:
  – wymagane wykształcenie,
  – wymagany staż pracy,
 3. klauzulę informacyjną dla kandydatów do pracy poświadczoną własnoręcznym podpisem klauzula do pobrania

Dokumenty należy składać w sekretariacie Dolnośląskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Językowego Kadr w Legnicy, plac Zamkowy 1, w zamkniętej kopercie z napisem: „Nabór na stanowisko bufetowy/bufetowa” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 czerwca 2024 r. do godz. 10.00.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu kwietniu 2024 r. wynosi poniżej 6%